Informace o možnosti návštěvy

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 18. března 2021 č. 297
o přijetí krizového opatření
v návaznosti na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb.
o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru/označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějšího předpisu, pro řešení vzniklé krizové situace rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení §5 písm. c) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.


Vláda
s účinnosti ode dne 20. března 2021 od 00:00 hod. do dne 28. března 2021 do 23:59 hod u všech poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a všem odlehčovacím službám v pobytové formě (podle § 44, 49 a 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) omezuje návštěvy uživatelů tak, že návštěvu lze připustit pouze za podmínky, že osoba navštěvující uživatele se podrobí před zahájením návštěvy POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, a to s negativním výsledkem; tento požadavek se nevztahuje na osoby které
a) absolvovali nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad,
b) mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, nebo
c) v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělali onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad;

osoba navštěvující uživatele, která splní některou z uvedených podmínek, může vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu [s výjimkou dětí do dvou let věku, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, a s výjimkou dětí od dvou do patnácti let věku, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének], a při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele; v případě návštěv uživatelů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění lze návštěvu připustit za podmínky, že osoba navštěvující uživatele dodržuje režimová opatření uživatele;

s účinnosti ode dne 20. března 2021 zrušuje krizové opatření přijaté usnesením vlády ze dne 26. února 2021 č. 201, vyhlášené pod č. 101/2021 Sb.

Ředitelka Centra sociálních služeb Český Těšín, příspěvková organizace stanovuje tato pravidla pro návštěvy do odvolání

(poté bude upraveno podle dalších pravidel vyhlášených vládou a možností domova)


Návštěvy u uživatelů, kteří mají výsledek provedeného testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s pozitivním výsledkem nebudou povoleny.

Podmínky pro rodinné příslušníky uživatelů, kteří již prodělali COVID (nejsou infekční) jsou stejné.


Pokyny pro návštěvy při dodržení výše uvedených podmínek:

 • Návštěvy jsou povoleny již každý den.
 • Všem příchozím návštěvám bude změřená teplota bezdotykovým teploměrem pracovníkem naší organizace. Při teplotě 37,5 °C a výše, nebude návštěva vpuštěna do budovy a bude zdvořile požádána o opuštění areálu CSS.
 • Návštěva si sebou přinese respirátor FFP2 (bez výdechového ventilu) v originál balení a na vrátnici si ním zakryje horní cesty dýchací, a musí ho mít nasazen po celou dobu návštěvy.
 • Návštěva vyplní ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ. Ke stažení ZDE.
 • Potvrzení lékaře o provedení testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, testu PCR, s negativním výsledkem, potvrzení o prodělání onemocnění COVID-19, nebo vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 předloží návštěva při vstupu do zařízení pracovníkovi pověřenému měřením tělesné teploty a převzetím Čestného prohlášení.
 • Vstup a odchod návštěvy bude umožněn pouze hlavním vchodem.
 • Návštěvy mají povinnost dezinfikovat si ruce při vstupu do budovy.
 • Balíčky pro uživatele můžou návštěvy předávat osobně.
 • Po celou dobu návštěv prosíme dodržovat rozestupy.

Návštěvy nutno domluvit telefonicky předem, u personálu na kontaktech:

 • vedoucí úseku č. I. – 736 511 568
 • vedoucí úseku č. II. – 736 511 569
 • vedoucí úseku č. III. – 736 511 570
 • vrátnice – spojovatelna – 558 740 193

Zdůrazňujeme, že naše organizace není schopná a nemá povinnost zajistit testování návštěv antigenními testy (POC test) na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2.

Zdravotní personál není k dispozici, jelikož jejich primární povinností je především starat se o uživatele a není tedy možné vymezit v týdnu časový prostor pro POC testování. (Metodika MPSV ZDE). Žádáme proto rodiny o pochopení a trpělivost při absolvování všech procedur, které nám byly uloženy vládou a ústředními orgány státní správy. Cílem nás všech je ochránit uživatele před nákazou a rovněž zachovat práceschopný personál.

Prosíme o dodržování maximálních hygienických opatření. Mějte prosím na paměti, že senioři, v oblasti pandemie, jsou nejrizikovější skupinou.

Prosím, sledujte tyto informace – budou v případě potřeby dle vývoje situace aktualizovány.

Děkujeme za pochopení
Ing. Kateřina Pindejová ředitelka organizace

Opatření při odchodu z budovy – každý návštěvník

 • je povinen svůj odchod nahlásit vrátnému

Videohovory

Po dobu zákazu návštěv je možné se telefonicky spojit se svým blízkým prostřednictvím videohovoru. Pro uskutečnění videohovoru je využívána aplikace WhatsApp. Před spojením videohovoru kontaktujte, prosím vedoucí patřičného úseku.

Vrátnice:
558 740 193
Vedoucí úseků:
I. 736 511 568
II. 736 511 569
III. 736 511 570

Oznámení pro seniory – cizí strávníky, kteří si docházejí pro stravu do Centra sociálních služeb Český Těšín, p.o.

 • Od 1.9.2020 obnovujeme poskytování stravy – obědů pro seniory – cizí strávníky, kteří si pro obědy docházejí.
 • Při vstupu do budovy CSS je nutnost:
  • mít nasazenou roušku
  • vydezinfikovat si ruce (stojan před vrátnici)
  • vypsat čestné prohlášení o bezinfekčnosti
  • prostřednictvím vrátného si nechat změřit tělesnou teplotu
 • Výdej bude probíhat v době od 11.20 do 11.50 hod., a to pouze do jídlonosičů.Výdej bude probíhat v době od 11.20 do 11.50 hod., a to pouze do jídlonosičů.
 • Možnost konzumace v jídelně CSS není možný z důvodu ochrany klientů a zaměstnanců CSS
 • Mimo stanovené hodiny nebude cizím strávníkům umožněn vstup do budovy

Děkujeme za dodržování stanovených předpisů.


Děkujeme všem, kteří nám prokázali dobrou vůli a pomohli nám zvládnout nejtěžší chvíle. Poděkování – viz. Dárci


Po dobu nepříznivé epidemiologické situace je kontaktní osobou pro případné dotazy ze strany uživatelů sociálních služeb, jejich rodinných příslušníků a veřejnosti:

Zástupce ředitele a Vedoucí přímé péče
Mgr. Bc. Jarmila Ďurčeková
E-mail: jarmila.durcekova@csstesin.cz
Tel: +420 558 712 686
Mobil: +420 724 865 928